Sopimusehdot

SOPIMUSEHDOT

SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA VOIMASSAOLO

Sopimusehtoja sovelletaan Web Tech Design Finland Ky:n, y-tunnus: 2542151-4 (jäljempänä Web Tech Design) asiakkaalle toimittamaan palveluun, ellei tarjouksessa/sopimuksessa ole toisin mainittu. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi ja ne korvaavat aiemmat sopimusehdot.

SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA MAKSUEHDOT

Sopimus syntyy, kun asiakas hyväksyy Web Tech Designin tarjouksen/ sopimusehdotuksen tilatusta palvelusta.

Tarjouksen summasta 40% veloitetaan ensimmäisen vedoksen esittämisen yhteydessä. Loppusumma veloitetaan työn loppuvaiheessa ennen valmiin työn luovutusta ja mahdolliset lisätyöt lisätään loppusummaan. Tämä ehto pätee jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Web Tech Designilla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan olla toimittamatta tilattua palvelua. Web Tech Designilla on oikeus periä erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

Toteutettu suunnittelutyö on Web Tech Designin omaisuutta kunnes palvelu on maksettu kokonaisuudessaan.

Keskeneräinen työ voidaan laskuttaa kokonaisuudessaan 4 kuukauden kuluttua työn aloittamisesta, mikäli työ ei etene asiakkaasta johtuvista syistä.

Asiakas on velvollinen korvaamaan työstä aiheutuneet kohtuulliset kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

PALVELUN TUOTTAMINEN

Web Tech Design voi toteuttaa tarjouksen mukaisen työn parhaaksi katsomallaan tavalla. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista ja lisäyksistä, joita ei ole mainittu alkuperäisessä tarjouksessa, peritään erillinen maksu työmäärän mukaisesti.

Web Tech Design voi muuttaa kokonaisuuden sisältöä, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista pakottavista syistä.

Web Tech Design voi halutessaan käyttää alihankkijoita työn osien toteutukseen. Web Tech Design sopii tällaisesta tilanteesta itsenäisesti alihankkijan kanssa ja ottaa vastuun alihankkijan työn laadusta.

ASIAKKAAN VASTUUT

Asiakas on vastuussa kaikesta toimittamastaan materiaalista.

Asiakkaalla tulee olla käyttöoikeus lähettämäänsä aineistoon. Asiakkaan lähettämän materiaalin tulee noudattaa sen hetkisiä Suomen (tai muun kohdemaan) lakeja. Web Tech Design pidättää oikeuden olla käyttämättä materiaalia, joka ei täytä näitä ehtoja.

Asiakas hyväksyy työn, ellei hän reklamoi siitä sähköpostitse 7 päivän sisällä lopullisen version saatuaan. Asiakkaan katsotaan myös hyväksyneen toteutuksen mikäli hän ottaa palvelun tai osia siitä käyttöönsä.

Asiakkaan tulee toimittaa kaikki sovitut materiaalit (mallit, kuvat, grafiikat, tekstisisällöt ym.) ennen sovittua työn aloitusajankohtaa. Web Tech Design pidättää oikeuden siirtää projekti toiseen ajankohtaan, mikäli materiaalit eivät ole käytettävissä sovittuna ajankohtana. Mikäli projektia joudutaan materiaalien viivästymisen takia siirtämään, Web Tech Design on oikeus veloittaa kohtuullinen korvaus aikataulumuutoksesta.

Asiakkaan tulee reagoida Web Tech Designille hänelle esittämiin pyyntöihin, kuten vedosten, ehdotusten ja mallien hyväksymisiin sekä muihin toteutuksen kannalta tärkeisiin pyyntöihin 7 päivän sisällä pyynnön lähettämisestä. Mikäli asiakas ei vastaa pyyntöihin tässä ajassa, Web Tech Design pidättää oikeuden muuttaa projektin aikataulutusta ja tarvittaessa siirtää projekti toiseen ajankohtaan. Web Tech Design on oikeus veloittaa kohtuullinen korvaus aikataulumuutoksesta.

PALVELUNTARJOAJAN VASTUUT

Web Tech Design sitoutuu toteuttamaan työn tarjouksessa ilmoitetulla sisällöllä ja sovittuna ajankohtana.

Mikäli työ viivästyy ylivoimaisen esteen (mm. sairaus, maailman tilanne, luonnonmullistus) vuoksi, kohtuullisesta aikataulumuutoksesta sovitaan erikseen. Työn peruuntuessa viivästymisen (asiakkaan) vuoksi peritään kohtuulliset kulut siihen asti tehdystä työstä.

Työssä katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa tarjouksessa määritellyistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa lopputuloksen käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan enintään 30 vrk kuluessa työn luovutuksesta. Web Tech Design varaa oikeuden ensisijaisesti korjata virheen. Web Tech Design varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta tai tästä peritään erillinen maksu työmäärän mukaisesti.

Web Tech Design vastuu työstä rajoittuu enintään niistä perittyihin maksuihin. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai toimituksen viivästymisestä.

Web Tech Design ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemien koodimuutosten tai muun toiminnan aiheuttamista virhetilanteista tai ongelmista, mukaan lukien sisällönhallintajärjestelmien ja niiden lisäosien, teemojen ja laajennusten päivityksistä aiheutuneet virheet ja ongelmat. Näistä johtuneet korjaustoimenpiteet laskutetaan työmäärän mukaisesti.

Web Tech Design ei vastaa työn lopputuloksen käyttämiseen liittyvien muiden yritysten palveluista, kuten esimerkiksi ohjelmistoista, hosting-palveluista, verkkotunnusten toimittajista tai asiakkaan internet-yhteydestä ja niiden aiheuttamista ongelmista.

Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

Muut ehdot

Web Tech Design on oikeus käyttää toteutettuja töitä referensseinään ellei asiakas sitä erikseen kiellä.

Verkkosivuston/ palvelun (tai muun työn) julkaisun jälkeinen käytön opastus/ koulutus/ konsultointi veloitetaan normaalin tuntihinnoittelun mukaisesti 1 kk julkaisuajankohdasta eteenpäin.

Käytettyjen kolmannen osapuolen ohjelmistojen, lisäosien ja muun koodin kohdalla noudatetaan kunkin omia lisenssiehtoja, jotka on ilmoitettu lisenssin omistajan tai luovuttajan toimesta.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, Seinäjoen istuntopaikka.

Päivitetty: 24.11.2021